Топлина за вашия дом

Газификация

Природен газ

Природните въглеводородни газове са едни от най-ценните суровини и енергийни източници, с които природата е дарила човечеството. Те са известни от дълбока древност, но широкото им използване в световната икономика датира от около 170г. Началото на нефтената промишленост се бележи със залагането в Русия през 1848г. на първия нефтен сондаж в Бакинския район.
През последните 20години използването на природен газ в света се е увеличило с 65% като делът му в баланса на пъричните енергоносители е нараснал от 15 на 21% и се очаква да достигне до 25% през 2030г.
Природният газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред CnH2n+2, (метан CH4; етан; C2H6;пропан C3H8; изо-бутан i-C4H10, n-бутан n-C4H10;пентан i(n) C5H12; и др.). В състава му участват незначително количество невъглеродни компоненти, като въглероден диоксид, азот, сероводород и инертни газове: хелий, неон и аргон. В природния газ освен изброените елементи се съдържат и водни пари, разтворени в газа при контакта му с палстовата вода в земните недра.

На 28 януари 1807 г. е запалена първата лампа от уличното осветление на Лондон. По случай честването на рождения ден на крал Джордж III, на известната улица Pall Mall, немски инженер издигнал газови лампи, които самият крал запалил за радост на лондончани, събрали се да го приветстват. А през 1876г. Николаус Ото построява първият си газов двигател.
Предимствата на природния газ спрямо другите горива, като ценна химическа суровина, високоефективно технологично и енергийно гориво, в т.ч. и за автомобилния транспорт, определя 21 век като век на метана. Изискванията за опазване на околната среда налагат замяна на течните и твърди горива с природен газ. Тези тенденции характерни за страните от ЕС, са в сила и за България във връзка с хармонизирането на нашите стандарти с европейските норми и присъединяването към ЕС.
Потребелението на природен газ нараства поради следното:
• Минимални загуби на енергия при пренасянето му;
• Възможност за индивидуално измерване и регулиране на консумацията;
• Сравнително по-ниски инвестиции и експолатационни разходи в сравнение с централизираното топлоснабдяване;
• Няма необходимост от допълнително топлинно счетоводство;
• Непрекъснатост на захранването;
• Развитие и създаване на нови технологии и работни места;
• Икономии на първична енергия, които се реализират от високия коефициент на полезно действие и директно превръщане на газа в енергия.
• Подобряване на екологичната обстановка и условията на живот в населените места;

 „А и А Инженеринг“ ЕООД предлага пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на газопроводи и газови инсталации захранвани с природен газ.

Втечнени въглеводородни газове LPG

Втечнен газ е получен от нефт преди повече от 70 години от химика Херман Блау и е известен под наименованието „“блаугаз“. Използването на втечнен газ в България започва през 1967г. след изграждането на Нефтохимическия комбинат в Бургас. Постави се началото и на производството на стоманени бутилки, газови уреди, редуцилвентили и др.

Под втечнен газ обикновено се разбира нефтени газове – пропан, пропилен, бутан, бутилен, а така също и техните смеси. Определението „втечнен газ“ произлиза от това, че тези газове в чист вид при нормална температура и сравнително ниско налягане преминават в течно състояние. Това позволява те да бъдат съхранявани в тънкостенни или леки резервоари и бутилки, лесно да се транспортират и преливат за разлика от сухите газове, които се втечняват на високо налягане.

Всяка инсталация за втечнен газ – промишлена или домакинска има следните елементи:
• Съдове – бутилки, варели и стационарни резервоари за съхраняване на втечнен газ;
• Изпарители;
• Газопроводи и тръбопроводи;
• Арматура (регулатори на налягане, вентили и др.)
• Съединения и уплътнения;
• Газови уреди;
При всички видове газови инсталации втечнения газ постъпва в газообразно състояние и се използва само газ с ниско налягане.

„А и А Инженеринг“ ЕООД предлага пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на бутилкови газови инсталации и инсталации захранвани с втечнени въглеводородни газове от резервоари.

Компресиран метан CNG

Компресираният природен газ (SNG) е технология, даваща възможност да се осъществяват доставки на природен газ до всички потребители, разположени извън газоразпределителните мрежи давайки им избор да ползват природен газ на конкурентни цени и без условия, налагани от мрежовите газови оператори.

Някои от предимствата на КПГ:
• Не е необходима газоразпределителна мрежа;
• Отпадат всички необходими документи за присъединяване, както и такси;
• Независимост и висока ефективност;

„А и А Инженеринг“ ЕООД предлага пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на бутилкови газови инсталации за компресиран природен газ.

Синтетичн газ SNG

Синтетичен природен газ е смес от пропан-бутан и въздух, която цели да достигне основните параметри на природния газ. По този начин може да се замени изцяло природния газ, като основно гориво, като не се налагат промени по съществуващата газова инсталация.

„А и А Инженеринг“ ЕООД предлага пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на инсталации за синтетичен газ.

Имате въпроси

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, кв.Манастирски ливади, ул.Бяла Лилия №4, Ателие 5

Телефон

+359 888848441

Телефон

+359 887615977

Email:

aia_eng@abv.bg

Email:

aiaengineeringeood@gmail.com