„А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Политика по околната среда

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА РЪКОВОДСТВОТО

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА НА

“А и А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

„А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД е регистрирана през 2006 година и е специализирана в областта на :

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

 

Политиката на “А и А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  е насочена към позициониране на фирмата като предпочитан и надежден доставчик, което постигаме чрез качествено и в срок изпълнение на поръчките на нашите клиенти и при точно спазване изискванията на българските и международни стандарти и нормативни изисквания, касаещи процесите по изграждане на газификационни, отоплителни, вентилационни, климатични и термо помпени системи.

 

За реализацията на нашата Политика по качеството и околна среда, работим със следната стратегическа насоченост:

  • Поддържане и изграждане на положителен фирмен имидж;
  • Отлично познаване и стриктно спазване на законовите изисквания;
  • Създаване и поддържане на ползотворни отношения с доставчици, клиенти и партньори и ангажимент към познаване изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни;
  • Постоянно и системно инвестиране в обучението, мотивацията и осигуряване възможности за професионална реализация и удовлетвореност на работници и служители;
  • Недопускане поява на трудови инциденти и злополуки и възникване на аварийни ситуации относно аспектите ни по околна среда;
  • Внедряване на Система за управление на качеството и околна среда съгласно изискванията на EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015 и ангажимент към непрекъснато подобрение на предоставяните услуги в областта на строителството и вътрешно фирмените процеси, постоянно подобряване резултатността към околната среда и за постигане на все по-висока удовлетвореност на нашите клиенти и всички заинтересовани страни.

 

За успешното изпълнение на Политиката по качеството и околна среда,

 

ДЕКЛАРИРАМ

Личното си участие и отговорност

 

Управител: ________________,

Инж. Ангел Ангелов

“А и А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

Дата:01.09.2019 г.

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA