„А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Политика на интегралната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

Ръководството на А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в  лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, която е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на  „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

Политиката по управление на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е насочена към осигуряване нарастВаща ефективност на процесите на интегрираната система за управление с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж , съобразно потребностите и очакванията на КЛИЕНТИТЕ И заинтересованите страни, устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, Запазване на здравето и живота на персонала, както и осигуряване  и  управление на здравословни и безопасни условия на труд.

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа, ръководството на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, насочва усилията си в следните направления:

 • Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите при проектиране и строително – монтажни дейности и покупко – продажби на продукти, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на точни, сигурни, удобни и екологично съобразени условия при строително – монтажни работи, ефективни действия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
 • Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, горива и вода, офис-консумативи;
 • Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в помещенията и правилното им оползотворяване;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството и околната среда в ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
 • Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;
 • Aктивно сътрудничество с упълномщените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и

BS OHSAS 18001:2007;

 • Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представянето на ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Стремеж за непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление;
 • Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление.

С приемането на съвремените принципи за управление, ръководството на ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

         ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ на качеството, околната среда, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА.

Политиката на интегрираната  системата за управление на качеството, околната среда  и здравето и безопасността при работа в А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е част от общата стратегия за развитие  на  Дружеството.

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в ISO 9001, ISO 14001  и  BS OHSAS 18001:

 • Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните услуги;
 • Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените услуги и осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Периодичен преглед и при необходимост – актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.
 • Осигуряване и управление на безопасни условия на труд и околната среда.

Висшето ръководство усъвършенствува и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS  OHSAS 18001:2007, отразяващи спецификата на дейността на Дружеството.

”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е възприело следните принципи на управление:

 • Равнището на качеството на работата в ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се определя от нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти и действуващата нормативна база в областта на проектирането и строителството;
 • Все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите може да се постигне с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и дейности в дружеството;
 • Успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на нивото на риска на работното място и околната среда;
 • Размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;
 • Запознаване на инвеститори, партньори, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в Дружеството.

Централен пункт в политиката на интегрираната система е подобрения във всички дейности на ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в отговор на  основно изискване  на ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

ГЛОБАЛНТЕ ЦЕЛИ по Качеството, Околната среда, Здравето и безопасността при работа на  ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД са:

 • Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
 • Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при вътрешни и международни процедури за изпълнение на дейностите.
 • Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда;
 • Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.

Управителят на ”А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД приема оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика  на управление.

 

05.03.2015 г.,                                                             Управител:   

гр. София                                                                   / инж. Ангел Ангелов /

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA