„А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Политика на Дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа

Въз основа на желанието си за развитието на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ръководството дефинира своята политиката за развитието на организацията, като съблюдава следните приоритети:

 • Политиката да съответства на естеството и размера на рисковете за здравето и безопасността при работа на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
 • Да включва ангажимент за непрекъснато подобряване;
 • Да включва ангажимент за съответствие с действащото законодателство по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и с други изисквания, документирани, внедрени и утвърдени  в организацията ;
 • Да бъде огласена пред всички служители с цел осъзнаване на своите задължения по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Да е на разположение на заинтересованите лица, работници, служители, доставчици, клиенти, контролни органи и др.;
 • Да се актуализира периодично, за да е адекватна и подходяща за организацията.

Целите на политиката по здравето и безопасността при работа

са насочени към:

 • Развитие на фирмената политика за здраве и безопасност при работа, процедурите и правилата за непрекъснато и прогресивно подобряване на здравето и безопасността при работа, с тенденция към недопускане на трудови злополуки, професионални заболявания, инциденти, аварии  и др.;
 • Проверки на оценките на риска, обсъждане / оценяване на всякакви необходими допълнителни мерки за контрол и как това ще се отрази на досегашните мерки и процедури;
 • Наблюдение на цялостната работа на фирмата по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Преглед на произшествия, включително препоръките и оздравителните мерки, за да се предотвратят нови такива;
 • Преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност;
 • Осигуряване доставка на продукти и материали, отговарящи на изискванията за безопасност;
 • Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи фирмата;
 • Осигуряване безопасност на населението в зоната от възможни въздействия;

         Целите се дефинират в Програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска.

Във връзка с внедряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа,

Д Е К Л А Р И Р А М :

личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки  ресурси за изпълнение на Политиката по отношение на здравето и безопасността при работа и на поетите във връзка с нея ангажименти.

Дата: 05.03.2015 г.,                                       Управител:

гр. София                                                          / инж. Ангел Ангелов /

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA